September:

Apple air

What makes the doctor go away

when one eats an apple a day

is its unadulterated air —

the purest in the universe:

infer

why

Eve and Adam were forbidden

to bite from the pulp

or Hercules to lay a hand on the pome

from the ozone

that Atlas holds.

Sheer air —

you —

views

photos

a lingo that spark the neurons of my soul.

There is no need to sneeze

so I could die a bit,

so my heart could pause its beat,

so some of my brain cells could wilt.

I am filtered by apple air.

When I think of you,

I am there

filling my lungs with Elysian air.

 

Hanging kanais-nais

Hindi kailangan ang manggagamot

kapag ang isa’y kumakain ng         mansanas sa bawat araw

dahil sa dalisay nitong hangin —

ang pinakawagas sa daigdig:

pagpasiyahan

bakit

sina Eba’t Adan ay pinagbawalan

na kumagat mula sa sapal

o si Hercules para humawak sa mansanas

mulas sa alapaap

na hinahawakan ni Atlas.

Napakalinis na hangin —

ikaw —

mga tanawin

mga larawan

isang wikang pinakisap ang lakas ng kalamanan ng aking kaluluwa.

‘Di na kailangan ang bumahin

upang ako’y mawalang saglit,

upang aking puso’y sumandaling tumigil sa pagtibok,

upang aking utak ay manlambot.

Ako’y sinala ng hanging kanais-nais.

Kapag ika’y aking iniisip.

ako roo’y nananatili

pinupuno aking baga ng mapagpalang hangin.

August: My mind / Aking isip