June: Kindred spirits / Kadugong espirito

[ENGLISH]

Kindred spirits                     

Here,

I am real.

I feel your thoughts are genuine

I wolf the whiff

of baby grass.

But go.

Tarry — no.

My ilk,

your kin —

our essence

live lives

sustained by distance

of any kind —

we hold the cosmos’ thoughts

in our marrows.

[TAGALOG]

Kadugong espirito

Dito,

ako’y totoo.

Nadarama ko’ng mga diwa mo’y tunay

marahas kong sinasamyo ang bango

ng damong kasisibol.

Ngunit lumayo.

Hintay — huwag.

Aking uri,

iyong lahi —

ating buod

nabubuhay

pinamamalagi ang agwat

ng anumang uri —

tayo’y hawak mga diwa ng sangkalibutan

sa’ting mga buto’t kalamnan.

May: Baby grass / Damong kasisibol