February: A magical place / Lugar ng ilusyon

Carmela Co

A magical place                 

So,

you like me.

Hmn…

let us see —

 

The computer is a magical place.

It erases the pimples on my face,

makes me speak in several tongues

and takes off my fangs.

 

I wonder

if yours does the same.

 

After logging out of my account,

I tie my hair,

kneel

and scrub the floor.

 

As I am speaking,

there are mounds of laundry

waiting for me.

 

*sigh*

Also, I will have to stand

balance myself again

on a chair after a chair

to check on a light bulb

that needs to be replaced.

 

I do not know about what you do;

but I reckon

we are all the same —

all of us —

searching for affection

even in a computer —

anywhere —

we all dream of that magical place.

Lugar ng ilusyon

Kung gayon,

gusto mo ako.

 

Hmn…

tingnan natin —

 

Ang kompyuter ay isang lugar ng ilusyon.

Binubura nito ang mga taghiyawat sa pisngi ko,

ako’y pinagpapahayag sa iba’t ibang lengguwahe

at mga pangil ko’y tinatanggal.

 

Aking pinag-iisipan

kung ganoon din ang ‘yong kompyuter ginagawa.

 

Pagkatapos na isara’ng aking        akawnt,

pinunggos ko aking buhok,

lumuhod

at kinuskos ang sahig.

 

Habang ako’y nagmumuni-muni,

may mga tambak ng labahing

naghihintay sa’kin.

 

*buntong-hininga*

 

Kailangan ko’ng tumayo rin

timbangin muli aking sarili

sa magkapatong na upuan

upang suriin isang bumbilya

na kailangang mapalitan.

 

Hindi ko alam ang tungkol sa gawain mo;

ngunit aking kinukuwenta

tayo’y pare-pareho —

tayong lahat —

naghahanap ng pagkalinga

kahit sa kompyuter —

saanman —

ang gayong ilusyon tayong lahat ay pangarap.